برای رهگیری کد 12 تا 16 و یا 20 رقمی مرسوله خود بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

http://itemtracking.post.ir/

برای رهگیری کد 6 الی 10 رقمی که در هنگام خرید به شما داده میشود بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://server1.pardakht.ir/?pg=productOrderTrack